Uprawnienia ZHDK

uprawnienia-zhdk

(Wyciągi interesujące zasłużonych honorowych dawców krwi)

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135).

Rozdział 3
Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej
Art. 43.

1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł … i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” … przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 38 ust. 1, zaopatrzenie w leki objęte wykazami:

1) leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1,

2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” … może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów

– na podstawie recepty wystawionej przez lekarza … albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego …, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.

2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

3. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować …, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony jego zdrowia, dostępność do leków, bezpieczeństwo ich stosowania oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Art. 47c.

Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 (posiada tytuł … i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW I ŚWIADCZENIOBIORCÓW
PRZYPOMINAJĄCY O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na respektowanie przez Świadczeniodawców obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dn. 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1465).

Ponadto zapisy w/w ustaw określają szczególne zakresy świadczeń przysługujących następującym grupom osób:

Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (dokument uprawniający: „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Okręgowy PCK):

– bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu,
– bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów,
– prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

Krzysztof Filipowiak
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Rady Miasta Konina w sprawie bezpłatnych biletów na liniach MZK Konin:

Uchwała 191 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

§3

Osoby uprawnione niniejszą Uchwałą Rady Miasta do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w koninie na liniach dziennych:

11. Honorowi Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi i są mieszkańcami Konina.

§6

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Koninie są:

15. Dla Honorowych Dawców Krwi – bilet wolnej jazdy wydany przez MZK w oparciu o coroczne dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo.

Przewodniczący Rady Miasta
Wiesław Steinke